Polityka prywatności sklepu internetowego Dobry Mebel

1. Cel dokumentu
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego „DobryMebel.com” (dalej „Sklep Internetowy”).

2. Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest DAGMARA MUCHA, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAGMARA MUCHA "DOBRY MEBEL" (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Nowa Wieś Książęca 105/15, 63-640 Bralin), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 619-190-88-18, REGON 301914282, adres poczty elektronicznej: biuro@dobrymebel.com (dalej „Sprzedawca”).
1.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).

3. Administrator danych osobowych
3.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorców i Klientów jest Sprzedawca.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych
4.1 Sprzedawca traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych Usługobiorców i Klientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
4.2 Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
4.2.1 imię i nazwisko,
4.2.2 adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
4.2.3 numer telefonu kontaktowego,
4.2.4 adres poczty elektronicznej,
4.2.5 w przypadku osób nie będących konsumentami dodatkowo firmę i numer NIP.
W przypadku Usługobiorców, którzy korzystają z Usługi Elektronicznej komunikowania się ze Sprzedawcą, Sprzedawca przetwarza ich imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych pozostałych Usługobiorców.
4.3 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
4.3.1 zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie Umów Sprzedaży,
4.3.2 świadczenie Usług Elektronicznych oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z tym związanych,
4.3.3 marketing własnych produktów i usług Sprzedawcy.
4.4 Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Usługobiorców i Klientów.
4.5 Usługobiorca/Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie z tym, że odmowa podania tych danych może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie Umowy Sprzedaży jak również świadczenie niektórych Usług Elektronicznych. Jednakże, odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie powoduje ww. skutków.
4.6 Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
4.7 Sprzedawca może przekazywać dane osobowe Klientów:
4.7.1 operatorowi serwisu płatności elektronicznych Paypal.pl, tj. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Kondygnacja, 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg – w celu realizacji płatności i w niezbędnym do tego zakresie,
4.7.2 CREDIT AGRICOLE Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław – w celu umożliwienia płatności w systemie ratalnym i w niezbędnym do tego zakresie.  
Dane osobowe Usługobiorców, którzy nie są Klientami, nie są przekazywane osobom trzecim.
4.8 Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
4.9 Sprzedawca stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.